Anh Đoàn Minh (ở Hà Nội) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 4 năm và anh cảm thấy hạnh phúc, bình an.