Người vợ tín Phật, đi chùa thành kính nhưng sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, thấy quá tốt nên cả hai vợ chồng quyết định tập Pháp Luân Công.