“Các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa. Họ ủng hộ Chân - Thiện - Nhẫn, đó chính là điều mà thế giới cần có vào lúc này.”