Viết oán thù lên cát
Để cho gió cuốn đi
Và xin hãy khắc ghi
Lòng biết ơn lên đá...
Trăm sông dồn biển cả
Nhờ biết hạ thấp mình
Gió vô ưu vô hình
Nhờ buông - không vướng víu
Hoa sen thơm dìu dịu
Nhờ tâm chẳng vấy bùn
Núi muôn thuở trường tồn
Nhờ vững vàng kiên định
Người tu luyện chân chính
Nhờ gặp đấng Minh Sư,
Biết xả bỏ vị tư
Đồng hóa cùng chính Pháp
Thánh Nhân thường an lạc
Phàm nhân luống khổ sầu
Muốn biết mình nhờ đâu
Tìm về: Chân-Thiện-Nhẫn (*)...
[Vô danh cư sỹ]
 
(*) "CHUYỂN PHÁP LUÂN": Cuốn sách quý giảng về nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn của vũ trụ và sinh mệnh...