Người xưa vẫn nói ‘chịu thiệt là phúc’, cuộc đời nhà báo Vũ Việt Tâm chính là như vậy, con đường giác ngộ nhân sinh cũng thật nhiều chông gai.

Lời Cảm Ân số 36 là câu chuyện về nhà báo Vũ Việt Tâm và con đường giác ngộ nhân sinh.