Cuộc đàn áp và bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là cuộc đàn áp tà ác nhất trong lịch sử loài người. Tại sao Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc?