Vạn sự đều do nhân duyên mà đến, duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.

Vì sao hay nghĩ đảo điên
Bởi chưa tin tưởng nhân duyên hồng trần
Nếu tin duyên nợ xoay vần
Đủ duyên vạn sự lần lần sanh ra

Thì đâu phải nghĩ sâu xa
Bởi tin duyên định cho ta mọi điều
Không tin nên nghĩ sớm chiều
Nếu tin đâu có nghĩ nhiều phải không ?

Giờ muốn đừng nghĩ viển vông 
Tâm không loạn khắp tây đông ta bà
Phải tin duyên nhé bạn à 
Đời mình vạn thứ đều là do duyên

Dù mình suy tính liên miên 
Thì duyên cũng đã định biên sẵn rồi 
Việc chi mình phải hộp hồi 
Để lòng mình loạn đứng ngồi không an 

Tin tưởng sâu tận tâm can
Là bước đầu để bước sang tịnh bình
Vì lòng không nghĩ sự tình…
Rảnh tâm thoáng trí mà mình tịnh tu 

Không tin thì loạn lu bu…
Thì là rất khó công phu bạn à 
Thì tu cho đến hằng hà 
Cũng không thể tịnh vì là không tin…!!!

Xem thêm: