"Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời"

Xem ăn nói biết người phẩm đức
Nhìn tâm tư rõ bậc trượng phu
Nữ thời đoan chính ôn nhu
Nam thời điềm tĩnh vô tư khiêm hòa

Kẻ khôn khéo dễ là giả tạo
Lũ gian tà trở tráo trắng đen
Người ngay không tính nhỏ nhen
Tiểu nhân sẵn thói bon chen, lợi mình

Bậc tu dưỡng tâm bình thái tĩnh
Kẻ phàm phu phỉnh nịnh, tự cao
Cá kình không múa trong ao
Rồng thiêng luống những ẩn vào mây xanh...

Người nhân đức ở lành tích Thiện
Kẻ vô luân nham hiểm mưu mô
Đấu tranh thôn tính cơ đồ
Bức hại tu luyện, dối lừa Trời xanh!

Trọng dung Nhẫn tâm thành ý thật
Háo thị phi bất nhất hậu tiền
Chạy theo danh lợi kim tiền
Khinh nhờn đạo lý, rủa nguyền Thánh nhân!

Người minh bạch tu Chân dưỡng tính
Chính sự hay quyền bính không ham
Thảnh thơi tự tại thanh nhàn
Lợi - danh - tình: trả thế gian vô thường...