Đang chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ, đi không nổi, ăn không xong, chồng phải cõng, phải dìu,... Một ngày Phật hiển linh dẫn lối, cô chú Quang Hoa (hiện đang sinh sống tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) bước vào tập Pháp Luân Công và cuộc đời thay đổi tốt đẹp từ đó.