Dục tốc bất đạt, nóng vội thì không thể thành công. Cứ thuận theo tự nhiên mới là người trí tuệ.

Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian mới quét xong. Có người nói với cậu rằng: “Trước khi quét dọn cậu hãy dùng sức rung cây cho lá vàng rụng hết, sau đó hẵng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa”.

Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý, vui vẻ làm theo, thế nhưng ngày hôm sau, lá vẫn rơi đầy sân chùa.

Dục tốc bất đạt, nóng vội thì không thể thành công. Chiếc lá đủ duyên mới rơi xuống sân chùa, cũng như có việc phải tới đúng thời điểm mới có thể làm được. Hơn nữa, hạnh phúc không chỉ là đích đến mà là cả cuộc hành trình, đừng chấp vào kết quả mà bỏ quên hạnh phúc của chính mình. Cứ thuận theo tự nhiên mới là người trí tuệ.