Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng mộng tưởng ở tương lai, hãy trân quý những gì ở hiện tại.

Một hôm thiền sư hỏi đệ tử: “Theo con, trên thế gian này cái gì quý nhất?”

Đệ tử đáp: “Là thứ đã mất đi và thứ không có được ạ.” Thiền sư nghe thấy nhưng không nói gì.

Sau vài năm, thế sự bể dâu, cuộc biến đổi lớn đã diễn ra. Thiền sư lại hỏi lại câu hỏi cũ, đệ tử bèn trả lời: “Thưa sư phụ, cái quý giá nhất trên đời này, chính là những thứ đang có được!”

“Thứ đã mất đi” là chuyện của quá khứ, “thứ không có được” là chuyện của tương lai; bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể sống tốt hơn ở hiện tại, vì cách bạn sống trong hiện tại sẽ quyết định tương lai của bạn. Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng mộng tưởng ở tương lai, hãy trân quý những gì ở hiện tại.