Nếu có thể dụng tâm chuyên nhất, dừng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai, thì dù làm bất cứ công việc gì cũng sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Vị hành giả hỏi lão hoà thượng: “Trước khi đắc Đạo, mỗi ngày Ngài làm gì?” Lão hòa thượng trả lời: “Chặt củi, gánh nước và nấu cơm”. Vị hành giả lại hỏi: “Vậy sau khi đắc Đạo thì sao?”

Lão hoà thượng đáp: “Vẫn chặt củi, gánh nước và nấu cơm”. Vị hành giả cảm thấy bối rối, hỏi: “Vậy làm sao Ngài được tính là đã đắc Đạo?” 

Lão hoà thượng nói: “Trước khi ta đắc Đạo, lúc chặt củi cứ lo lắng về việc gánh nước, lúc gánh nước lại lo lắng về việc nấu cơm, lúc nấu cơm lại lo lắng về việc chặt củi. Sau khi đắc Đạo, chặt củi là chặt củi, gánh nước là gánh nước, nấu cơm là nấu cơm”.

Nếu có thể dụng tâm chuyên nhất, dừng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai, thì dù làm bất cứ công việc gì cũng sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc.