“Thế giới cần Pháp Luân Đại Pháp.

Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”.