“Các bài tập thiền định cổ truyền và nguyên tắc đạo đức trong Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất.”