“Làm người sao có thể thiếu ba điều này: Chân – Thiện – Nhẫn. Đây là điều mà xã hội, nhất là xã hội Tây phương, cần hơn hết thảy.”